Tag-arkiv: møllesø

Orientering om flytning af ”shelter-2” ved møllesøen.

Byen i landskabet har i kraft af en stor indsats fra søudvalget etableret to shelters ved møllesøen. Dels shelteret ved fiskebroen og dels ”shelter-2” lidt længere østpå, på samme side af møllesøen.
Hvad man ikke har kunnet forudse ved anlæggelsen har vist sig i form af støj- og røggener fra shelter-2. Flere af beboerne i umiddelbar nærhed af dette shelter har været generet.

Byen i Landskabet har derfor nedsat et udvalg i forsommeren i forsøg på at løse problemet. Udvalget har bestået af medlemmer fra Søudvalget, Borgerforeningen, de berørte husejere, Søparkens grundejerforening og Byen i Landskabet.

Efter tre møder samt et møde ”on location”, er det ikke lykkedes at komme til enighed om problemets løsning. Søudvalget har holdt på, at shelter-2 skulle forblive på dets plads og har ikke kunnet anerkende husejernes klagepunkter. Det har ikke været muligt at blive enige om forholdsregler, der har kunnet løse problemerne.

Ved det 4. møde den 16. november 2017 blev det nødvendigt med en afstemning for at komme videre med løsningen. Resultatet af denne blev, at shelteret skal flyttes til en nyanlagt shelterplads ved Kvindbjerg Høje, i tæt relation til pilgrimsruten.
Hans Glinvad Kristensen har som reaktion på udvalgets beslutning valgt at forlade udvalget. I bestyrelsen for Byen i Landskabet er vi kede af dette.

Hans har gennem årene udført et stort og prisværdigt arbejde i søudvalget. Vi vil gerne sige Hans tak for indsatsen, han har ydet i søudvalget gennem årene.

Bestyrelsen for Byen i Landskabet.

Biomanipulation i Klokkerholm Møllesø

Hvorfor skal der laves biomanipulation i Klokkerholm Møllesø?
I forbindelse med vandplan 2 er Klokkerholm Møllesø blevet udpeget til restaurering igennem biomanipulation.
Grunden til at søen er udpeget, er at den i dag, ikke lever op til miljømålet om god økologisk tilstand.
I korte træk går biomanipulationen ud på at fiske ca. 80 % af søens fredsfisk op, hvilket vil have en opblomstrende effekt på det zooplankton, som spiser algerne i søen. Dette vil resultere i en mere klarvandet sø, hvorved planterne får bedre fat, og iltindholdet i vandet dermed øges, og fosforet bindes til sedimentet.

Algerne er afhængige af fosfor, så mindre fosfor i vandet vil igen forstærke alge-reduktions processen. Når plantedækket i søen er blevet mere veletableret, vil geddeynglet endvidere trives bedre, og dermed medvirke til den gode økologiske cyklus.

Hvordan kommer det til at foregå?

Biomanipulationen kommer til at foregå ved at vandstanden sænkes omkring 50-70 cm i søen. Herefter trækkes der et net henover søbunden for at samle fredsfiskene og tage dem op i den ene ende af søen. De fisk som er gode for søen, som gedder og aborrer, bliver sat ud igen med det samme og de andre sendes til en fodercentral, hvor de laves til minkfoder.

Hvornår kommer det til at foregå?

For at gøre sænkningen af vandstanden, mest skånsom, vil sænkningen ske gradvist over en længere periode, med opstart d. 25/9.
Det hele kommer til at foregå d. 9-10 oktober i år og muligvis igen til foråret. Efter biomanipulation vil der i de efterfølgende 14 dage i uge 42-43, blive genetableret vandstand, tilbage i samme niveau, som forinden indgrebet. I samme tidsperiode vil der blive udført en fiskeundersøgelse, for at vurdere det videre behov for opfiskning i 2018.


Til vinter vil der endvidere vil der være noget opfølgende vinterfiskeri.
Der vil d. 10. oktober være mulighed for at komme ned og kigge på de dyr og planter som findes i dag i søen og få en snak med en biolog fra Kommunen. Der vil i god tid blive udsendt en plan for dagen.
Såfremt der er spørgsmål til projektet, er i mere end velkomne til at kontakte os på therese.wallem@99454545.dk, eller på 99455558.

Hent hele info-bladet her: Infotavle Klokkerholm Møllesø pdf.