Fra fredning til nu

Fra fredningen til nutiden

Efter mange år som landbrugsområde fik flere interessenter inden for vindmølleindustrien øje på det højtbeliggende område – Byrhøj. I 1990’erne arbejdede Dansk Vindkraft A/S på, at opføre en vindmøllepark på stedet. Store protester og en ihærdig indsats fra Danmarks naturfredningsforening førte til, at der indførtes en fredning på området.  Området er af national kulturhistorisk betydning, det er udpeget som Kulturarvsareal og omfattet af en fredning, der skal sikre de vigtige kulturhistoriske spor for eftertiden. Fredningsnævnet fik fredningen gennemført 5. august 1997 efter at have startet arbejdet med sagen i 1991. Netop samtidig med, at en Dansk Vindkraft A/S begyndte at arbejde på at etablere en vindmøllepark på det højtliggende område.

Fredningen af det store område blev etableret for at sikre områdets arkæologiske, landskabelige og rekreative interesser, samt for at give mulighed for naturpleje og naturgenopretning.

Der indførtes restriktioner for landbrugsdriften; f.eks. forbud mod tilplantning og begrænsninger i pløjedybder. Området omkring Byrhøj må kun bruges til græsning og høslæt.

Der skulle ifølge planen etableres en P plads syd for højen og en trampesti langs læbæltet mod øst. Herfra går man ad en trampesti over landbrugsjorden op til Byrhøj. Selve Byrhøj er igennem årene helt udgravet af tidens landmænd, da den blev brugt som grusgrav. En del blev endda brugt som losseplads.

 

Det er ikke tilladt at etablere begyggelse, opstille skure etc. på fredningen, men der kan opstilles et mindre hus i grusgraven. Huset kan bruges til formidling.

Den vigtigste bestemmelse i fredningen handler om brug af detektorer. Det er kun Vendsyssel historiske museum, som kan give tilladelse til brug af detektorer. Dvs. at det er ulovligt for privatpersoner, at undersøge området med detektorer.

 

Natur og historie

Fredningen har ligget stille i mange år, og fredningens beskrivelse af infocenter og adgang for offentligheden blev ikke gennemført af amtet, da disse kort efter blev nedlagt. I 2014/15 begyndte et udvalg ”Natur og historie” under foreningen Klokkerholm, Byen i landskabet at arbejde med Byrhøj. Længe havde man i lokalområdet ærgret sig over, at adgangen til Byrhøj ikke var åben for offentligheden. Udvalget arbejdede med sagen sammen med Vendsyssel historiske museum. Dette resulterede i, at der i 2015 blev afholdt et detektorrally på Byrhøj. Museet inviterede udvalgte detektorførere til dagen. Alt dette foregik i samarbejde med klasser fra Klokkerholm skole, som hjalp med opmålinger dagen inden begivenheden. Desuden fik de viden om området via undervisning  fra museet, og eleverne fik lov at prøve detektorer og deres anvendelse.

 

Der afholdtes detektorrally i 2015, 2016 og 2017 på forskellige områder af fredningen. Der blev gjort flere fund på disse dage.

Desværre oplevede vi i oktober 2017, at gravrøvere i al hemmelighed udgravede en anden gravhøj på det fredede område. Vendsyssel historiske museum og slotsstyrelsen gennemgik området og reetablerede gravhøjen. Læs mere her: https://www.tv2nord.dk/nyheder/13-10-2017/1930/gravhoj-genetableres

 

 

Samtidig med disse events arbejdede ”Natur og historie” på at få gennemført fredningens mulighed for åbningen for offentligheden. I et godt samarbejde med Vendsyssel historiske museum og Brønderslev kommune lykkedes det at få fredningen effektueret, så der nu er en fin p plads mod syd og en sti langs det levende hegn og tværs over de dyrkede marker. I hulen er der blevet etableret et madpakkehus og et multtoilet. Desuden er der lavet skilte med historien om området. Alt dette har kunnet lade sig gøre på grund af støtte fra Brønderslev kommune, Friluftsrådet og Sparekassen Vendsyssels fond, Klokkerholm. Klokkerholm og Brønderslev kommune har nu fået et nyt rekreativt naturområde for historisk og arkæologisk og interesserede.

 

Kilder:

Fredningen af Stentinget/Byrhøj. https://www2.blst.dk/nfr/07907.00.pdf

Tv2nord.dk

En landskabelig tilgang til byudvikling