Træfældning forud for renovering af kapel

Træfældning forud for renovering af kapel

I uge 42 begynder en renovering af kapellet ved Hellevad Kirke i Klokkerholm. En proces, der har været undervejs i flere år.

KLOKKERHOLM: Der har været fast arbejde for kirkeværgen ved Hellevad Kirke i Klokkerholm i de sidste par år. En stor opgave har nemlig ligget på kirkeværge Karen Vinther Tofts bord: Renovering af kapellet ved Hellevad Kirke. En langstrakt proces, som nu endelig bliver til mere end blot idéer og tegninger.

– Hovedårsagen til renoveringen var kapellets toiletfaciliteter, som slet ikke er handicapvenlige og desuden betydeligt nedslidt, fortæller Karen Vinther Toft.

– Det nye toiletrum bliver større, så kørestolsbrugere også kan benytte toilettet. Det betyder, at noget af kapelrummet bliver inddraget. Heldigvis er kapelrummet så stort, at det ikke får betydning for kapellets funktion som lighus, uddyber Karen Vinther Toft.

Flisegangen fra indgangsportalen til kirken er ligeledes nedslidt og meget ujævn, og vanskelig for kørestolsbrugere at køre på. Denne flisegang bliver i samme forbindelse lagt om, og der bliver nyanlagt en stiforbindelse med fliser til det nye toilet. Det betyder, at fem træer er blevet fældet, blandt andet to store kastanjetræer, som stod på begge sider af indgangsportalen.

– Træerne var syge, og da der også skal lægges ny flisegang, vurderede vi i menighedsrådet, at det er bedst, at træerne bliver fældet nu, så flisegangen ikke skulle lægges om, når træerne alligevel skulle fældes indenfor en overskuelig fremtid, fortæller Karen Vinther Toft.

I samme ombæring bliver der indrettet et kølerum med kapacitet til to kister, hvilket har været et stort og vedholdende ønske fra både graver og menighedsråd. Muligheden for køl sikrer, at kapellet også er anvendeligt i de varme perioder af året, hvor kister i kortere eller længere periode opholder sig i kapellet.

Arkitektfirmaet Krogh Arkitektur A/S har tegnet projektet og rådgivet menighedsrådet. Renoveringen forventes afsluttet i løbet af 2024.

Lokalt engagement og støtte
Kapellet er bygget tilbage i 1936 med betydelig støtte fra Hellevad-Ørum Pastorats Sparekasse. Der var et lokalt ønske om ligkapeller ved Hellevad og Ørum Kirker, og derfor satte en kreds af menighedsrådets medlemmer suppleret med borgere fra menigheden sig for at realisere dette. I Klokkerholm blev der købt et stykke jord øst for kirken, og da økonomien næsten var på plads, arrangerede man en basar med tombola på Klokkerholm Holm. Menigheden skænkede gaver til denne basar, og man kunne vinde ”saavel Hest, Bil som Flyvemaskine og lignende Behageligheder”, som det fremgår af en bekendtgørelse i Aalborg Amtstidende den 30. november 1935, skrevet af H.P. Grunnet-Hansen, og han afslutter indlægget med: ”vi har før været med til at løfte en Sag i Flok”.

I september modtog menighedsrådet fondsmidler fra Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm til finansiering af nye træer på Genforeningspladsen ved kirkens parkeringsplads. Disse træer var også syge og er blevet fældet. I samme arbejdsgang med fældningen af træerne på kirkegården blev der plantet nye rønnetræer ved Genforeningspladsen.