Tag-arkiv: Byrhøj

Løs-fund

Løsfund fra Byrhøj/Stentinget.

Fund fra yngre jernalder

Mundingsbeslag til knivskede.
Består af rent guld.
Blev fundet umiddelbart syd for Byrhøj under detektorrallyet i 2016.

Del af en relieffibula. Dyremasken har indlagte almadiner (røde halvædelstene). Er fremstillet i Lombardiet i germansk jernalder.

Fuglefibula.
Dragtspænde
Fra germansk jernalder.

Prydplade fra et dragtsmykke (rygknapfibula).
Forgyldt
Fra germansk jernalder og sandsynligvis fremstillet i Norden
Motivet består af stiliserede dyr, flettet sammen i en kompliceret slyngornamentik.

Skålformet dragtsmykke. Har haft indlagt almadiner.
Forgyldt bronze.
Omamentikken forstiller et firbenet dyr, hvor øjnene, overarms- og lårmusklerne samt rygraden har været fremhævet med almadiner.

Guldgubbe

Der er fundet en enkelt guldgubbe på Byrhøj/Stentinget. Som skitseret til højre har den et romantisk motiv.

Fordelingen af guld-gubbefund i det sydlige Skandinavien

Næbfibula.
Har navn efter den andenæblignende form.
Det er et almindeligt fund i hele Danmark.
Er muligvis fremstillet på stedet.

Tempeldinar
Møntet af Ludvig den Fromme i Frankerriget i perioden 814-840.
Læg mærke til hullet i mønten, der angiver, at den har været benyttet som smykke.
Diameter ca. 2 cm
Fundet i pløjelaget under detektorrallyet i 2017.

Læs resten

Byrhøj – Stentinget

Byrhøj – Stentinget

Byrhøj er en del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkerholm. Netop placeret her lige i midten af Vendsyssel. På dette tidspunkt fra år 500 e.Kr. og 550 år frem førte alle veje i Vendsyssel til Klokkerholm? Eller helt præcist til handels-, værksteds og magtcenteret Stentinget. Stentinget ligger oppe på kanten af Jyske Ås. Stentinget har altså eksisteret takket være et veludbygget og omfattende vejnet, der har kunnet muliggøre, at stedet kunne opretholde bebyggelsens status. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest.

Navnet Stentinget kommer fra navnet på en nærliggende gård.

Området er et kuperet landskab med talrige synlige fortidsminder. Det er et bakket terræn, der kendetegnes ved en række forskellige naturlige terrasser, der alle bygger op mod den imponerede Byrhøj og mod syd og vest afgrænses af fugtigere engområder. Det bakkede landskab når op i 50 m over havets overflade. Herfra er der frit udsyn over en stor del af det sydvestlige Vendsyssel. Der er langt til havet, men området ligger centralt for den forhistoriske landtransport tæt ved hovedvandskellet langs Jyske Ås.

 

På bakkedraget har der været huse, værkstedshytter og en gravplads, og de fund, der er gjort her, viser, at den lokale stormand har tilhørt landets absolutte elite. Her er blevet produceret noget af landets ypperste metalhåndværk, og der er fund fra fjerne egne som Romerriget og Frankerriget. Stentinget fortæller derfor historien om lokale småkonger, som i den yngste del af jernalderen og vikingetiden regerede over dele af det sydøstlige Vendsyssel og var deltagere i en globaliseret verden. Man har produceret luksusprodukter – og man har importeret luksusprodukter fra fjerne egne, som eksempelvis fra Rom og Frankerriget.

For disse høvdingesamfund har handel og håndværk været en væsentlig økonomisk og politisk magtfaktor, der har signaleret velstand og prestige. Fra tidens grave og ofringer er det tydeligt, at samfundet har været meget militariseret, hvilket har været nødvendigt for at bevare herredømmet over samfundet. Man har kæmpet for at hævde sin ret til jorden og magten, og da jernalderen lakkede mod enden i 700-tallet, begynder flere af disse høvdingesamfund at udkonkurrere hinanden. I 900-tallet bliver det ganske tydeligt, at magten lige så langsomt er blevet samlet under én slægt, da Harald Blåtand på sin runesten i Jelling proklamerer, at han ”vandt sig al Danmark”. Samtidigt har det betydet, at bebyggelsen på Stentinget i løbet af perioden 900-1100 langsomt er forsvundet og glemt – for blot at blive genfundet flere hundrede år senere.

Udgravningen

I sommeren 1990 foretog Vendsyssel historiske museum de første indledende arkæologiske udgravninger i området. Flere fund fra Verner Brath -detektorfører – førte til, at museet valgte at få to områder arkæologisk udgravet.

  1. Langs randen af en gammel mergelgrav på områdets højeste punkt på nord- og nordøstsiden af gravhøjen Byrhøj
  2. Sydøst- og østsiden af Stentinghøj, kaldet Stentinget

Udgravningsarealet var på ca. 800 m2 og har fandt man et anseeligt antal smykker af stor værdi. Desuden fandt man på området 13 grubehuse – heraf var to smedehuse. 5 jordfæstegrave blev undersøgt, og man fandt rester af de begravede, gravgaver og personligt udstyr. Gravene er fra tidlig vikingetid. Se afsnittet om arkæologiske fund. Linkes

Ud fra fundenes betydning har man overvejet om området kan have været et magtcenter på højde med Lindholm høje – måske har det været to parallelt fungerende magtcentre.

Der er også overvejelser i retning af, om stedet kan være identisk med byen Vendsyssel eller Vendela, hvis placering man dog ikke har dokumentation for. Gamle kort har aftegnet Wensela i området tæt på Stentinget.

Efter udgravningerne fik Jysk vindkraft A/S øje på det højtbeliggende område – Byrhøj. I 1990’erne arbejdede firmaet på, at opføre en vindmøllepark på stedet. Store protester og en ihærdig indsats fra Danmarks naturfredningsforening førte til, at der indførtes en fredning på området.  Området er af national kulturhistorisk betydning, det er udpeget som Kulturarvsareal og omfattet af en fredning, der skal sikre de vigtige kulturhistoriske spor for eftertiden. Fredningsnævnet fik fredningen gennemført 5. august 1997.

 

Kilde:

http://vhm.dk/

Torben Nielsson – Artikel om Stentinget – tidsskriftet Kuml

Fredningen af Stentinget/Byrhøj. https://www2.blst.dk/nfr/07907.00.pdf

 

Gravhøje

Gravhøje i området

Området omkring Klokkerholm er særdeles rigt på gravhøje fra bronzealder og stenalder.  Her ses tætheden af gravhøjene. Det fredede område omkring Byrhøj er indtegnet.  Samme signaturforklaring som på billedet ovenfor.

Med tilladelse fra Geodatastyrelsen og Slots-og kulturstyrelsen

Hvis du ønsker at se nærmere på nogle af gravhøjene, kan vi anbefale, at du går turen ad gravhøjsporet på ca 3 km. Start ved Klokkerholm Møllesø, hvor der findes brochurer med rutekort.

Ved Kvindbjerg Høje findes bord-bænkesæt.

 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/

 Følger man dette link og zoomer ind på Klokkerholm, får man et kort over alle gravhøje i vores område. Og en forklaring med gravhøjens navn og vedligehold.

Her ser man, at der ligger rigtig mange gravhøje i området omkring Klokkerholm.

Med udgangspunkt ved Klokkerholm Møllesø kan man følge Gravhøjsporet. En rute med en del gravhøje og et flot udsigtspunkt fra Kvindbjerghøje lidt nord for byen.

Gravhøjesporet

Gravhøjsporet folder 1

Gravhøjsporet folder 2

Byrhøj

Tour de Byrhøj

 

På de kommende sider har du mulighed for at komme på en tidsrejse helt tilbage til oldtiden.

Lidt uden for Klokkerholm ligger der et område, der hedder Stentinget. Her er der nu opdyrkede marker og landbrug. Hist og her brydes landskabet af en eller flere gravhøje. Det minder os om, at der lige her har været en anden virkelighed.

Engang lå her en landsby med dygtige håndværkere. Fundene vidner om, at der er lavet flot håndværk her, men også at beboerne rejste ud og handlede. Der er f.eks fund fra Frankerriget, Alperne og romerriget. Her har i vikingetiden boet en ikke ubetydelig stormand.

Under udgravningerne (Vendsyssel historiske museum) i 1989-92 blev der gjort betydelige fund, som ikke var set før. Herefter blev området omfattet af en fredning omkring år 2000. Denne fredning blev ved hjælp af lokale borgere under foreningen ”Klokkerholm, Byen i landskabet” effektueret i 2018.

Nu kan du parkere bilen på P pladsen og gå den lille tur op til Byrhøj. Vandringen foregår langs fyrretræshækken mod øst, skrå ind over marken og op på Byrhøj. Herfra kigger du ned i gravhøjen, hvor du kan nyde din mad i madpakkehuset og læse mere om områdets historie.

Læs mere om Stentinget og Byrhøj på de følgende sider.